Presunúť na hlavný obsah
Pondelok, 06. Február 2023
Doklady a osobné údaje

Doklady a osobné údaje

Register trestov

Vybavuje sa na všetkých IOMO a poštách. Potrebné doklady Občiansky preukaz alebo cestovný pas Ďalšie informácie ...

Vedenie osobitnej matriky

Narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov SR, ktoré nastali v cudzine sa zapisujú do osobitnej matriky. Tieto u...

Zápis úmrtia

Úmrtie občana je potrebné oznámiť matričnému úradu kde nastalo úmrtie, na základe Listu o prehliadke mŕtveho, ktorý vystaví pre...

Zápis narodenia

Na vykonanie zápisu narodenia do knihy narodení je príslušný matričný úrad, kde sa dieťa narodilo. Matričný úrad vystaví rodný ...

Vystavenie druhopisu

Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričných dokladov (rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu), ktoré sa týkaj...

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste, kde má byt, dom. Občania sú povinní do ...

Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, kde sa spravidla zdržiava z pracovných, študijných, zdr...

Prehlásenie pobytu v rámci obce

Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na OcÚ zmenu pobytu v rámci obce do 3 dní po ubytovaní. Potrebné doklady ...

Odhlásenie pobytu

V rámci SR po prihlásení občana na trvalý pobyt zašle prac. evid. obyv. odhlasovací lístok príslušnému obecnému úr...