Presunúť na hlavný obsah
Utorok, 04. Október 2022
Prihlásenie na prechodný pobyt

Prihlásenie na prechodný pobyt

Doklady a osobné údaje

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, kde sa spravidla zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov.

Občania sú povinní túto skutočnosť do 3 pracovných dní nahlásiť na evidencii obyvateľstva v mieste, kde sa prechodne zdržiavajú a to vtedy, ak ich predpokladaný pobyt bude trvať dlhšie ako 90 dní. Ak prechodný pobyt trvá i po skončení predpokladaného času, je občan povinný na evidencii obyvateľstva nahlásiť predĺženie prechodného pobytu.

Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu trvania. Inak zaniká uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.

Na prechodný pobyt sa môže občan prihlásiť najviac na 5 rokov.

Potrebné doklady

  • Občiansky preukaz všetkých prihlasovaných osôb
  • Rodné listy detí
  • Doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť (výpis z listu vlastníctva, kolaudačné rozhodnutie)
  • Priniesť vlastnícky list nie starší ako 3 mesiace
  • Písomné potvrdenie majiteľa bytu alebo domu overené na matrike alebo písomný súhlas majiteľa podpísaný na evidencii obyvateľstva
  • U mužov vojenská knižka
  • Podľa potreby doklad o rodnom čísle, rodný alebo sobášny list
  • Tlačivo na prechodný pobyt poskytne pracovníčka evidencie obyvateľstva

Ďalšie informácie

Vybavuje: Helena Pavlíková Kontakt: 042/44 68 023
Doba vybavenia: Na počkanie
Poplatky: Bez poplatku