Presunúť na hlavný obsah
Utorok, 16. Apríl 2024
Projekty obce

Projekty obce

Zrealizované projekty

 • rekonštrukcia a zariadenie budovy OcÚ Košeca (bezbariérový prístup),
 • sprevádzkovanie obecného vodovodu v dĺžke cca 6 km a skolaudovanie vodojemov nad obcou,
 • uvedenie 12 nájomných bytových jednotiek do užívania,
 • zavedenie separácie odpadu v obci,
 • rekonštrukcia vykurovania v ZŠ Košeca a zmena palivovej základne na biomasu,
 • podpora športu a kultúry v obci /dotácie v rokoch 2009 a 2010 z Úradu vlády SR/,
 • zapojenie mladých a šikovných ľudí do dobrovoľného hasičského zboru v Košeci,
 • spoluzaloženie letnej obecnej jazykovej školy anglický a nemecký jazyk,
 • vybavenie oficiálneho erbu obce, vlajky obce, pečate obce,
 • podiel na príprave a vydaní monografie o obci Košeca,
 • podiel na vytvorení a prevádzkovaní webovej stránky obce www.koseca.sk,
 • získanie dotácie na rekonštrukciu Základnej školy v Košeci,
 • získanie dotácie na zakúpenie traktora, vlečky, štiepkovača, motorovej píly,
 • získanie dotácie na rozvoj športu 2009 a 2010 /celkom za cca 18.000,- EUR/,
 • získanie titulu Zlatý mravec 2009 pre obec v oblasti komunálne odpadové hospodárstvo,
 • získanie ocenení pre obec v oblasti kronikárstva /regionálny i celoslovenské súťaže/,
 • obnovenie činnosti dychovej hudby Košečanka,
 • zrekonštruovanie interiéru zasadačky oproti OcÚ,
 • získanie dotácie na modernizáciu verejného osvetlenia cez Nórsky finančný mechanizmus,
 • získanie dotácie na vybudovanie Zberného dvora obce Košeca,
 • získanie dotácie na mikroprojekt K.O.S.E.C.A. v spolupráci s obcou Štítná nad Vláří /ČR/,
 • získanie dotácie na zakúpenie osobného automobilu pre zlepšenie práce opatrovateľskej služby,
 • realizácia umelého zavlažovania na futbalovom ihrisku,
 • zmena vykurovania v budove šatní športového areálu,
 • modernizácia a rekonštrukcia sociálnych zariadení a spŕch v buodve šatní športového areálu,
 • výstavba kanalizácie a vodovodu v obci v rámci projektu Považskej vodárenskej spoločnosti a.s.,
 • rekonštrukcia komunikácie Železničnej ulice a výstavba nového chodníka,
 • realizácia novej asfaltovej cesty a dažďovej kanalizácie na časti ulice Za parkom v Nozdroviciach,
 • prístavba garáže hasičskej zbrojnice,
 • získanie dotácie na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice,
 • získanie zásahových automobilov TATRA a IVECO + protipovodňového vozíka pre DHZ Košeca,
 • získanie dotácie na výstavbu multifunkčného ihriska 40x20 metrov v areáli ZŠ a jeho výstavba,
 • získanie dotácie na výstavbu detského ihriska v parku a jeho realizácia,
 • získanie dotácie na výstavbu detského ihriska v areáli MŠ a jeho realizácia,
 • získanie dotácie na fitness park v záhrade za obecný úradom a jeho realizácia,
 • získanie ocenenia Úradný čin roka 2019 - Marek Kurinec za zavedenie elektronickej evidencie odpadov,
 • získanie ocenenia The Innovation in Politics Awards 2020 - Digitalisation - No Data Waste in Košeca,
 • prístavba jedálne v budove MŠ,
 • rekonštruckia hasičskej zbrojnice (zateplenie budovy, interiérové úpravy,...),
 • získanie dotácie na vybavenie odborných učební, školskej knižnice v budove ZŠ,
 • získanie dotácie na prístavbu budovy ZŠ (200.000,- EUR z MŠVVaŠ SR),
 • dodanie kompostérov do domácností,
 • zariadenie odborných učební a školskej knižnice,
 • prístavba budovy ZŠ,
 • výstavba chodníka na Zliechovskej ulici,
 • výstavba chodníka na Hlavnej ulici (od ulice Nad brehom smer Ilava),
 • výstavba nového multifunkčného ihriska v Nozdroviciach (komunitný projekt najmä v réžii obyvateľov),
 • rekonštrukcia miestnej komunikácie na Školskej ulici a v okolí parku,
 • výstavba parkoviska pri materskej škole,
 • schválenie nového územného plánu obce (2021),
 • výstavba inkluzívneho detského ihriska na ulici Bytovky (2022).

Pripravené projekty (doteraz nezrealizované)

 • Regenerácia sídiel – revitalizácia centra obce (čiastočne realizované postupne)
 • Rozšírenie vodovodu a kanalizácie (Rudnianska ulica, Zliechovská ulica, Sadová ulica)
 • Zefektívnenie zberu odpadu a skvalitnenie systému kompostovania na malých obecných kompostárňach (žiadosti na Envirofond)
 • Výstavba športovej haly na mieste súčasnej telocvične (očakávanie vhodnej výzvy na získanie dotácie 2023)
 • Výstavba atletického oválu v areáli ZŠ (očakávanie vhodnej výzvy na získanie dotácie 2023)
 • Dostavba II. epaty prístavby ZŠ (jedáleň a kuchyňa) - očakávanie vhodnej výzvy na získanie dotácie 2023

Pripravené projekty (v procese realizácie)

 • Výstavba amfiteátra v centre obce (2022) - dokončenie osvetlenia a elektrických rozvodov v roku 2023
 • Výstavba trhoviska v centre obce (výhľadovo jar 2023)
 • Rekonštrukcia budovy Materskej školy v Košeci - prístavba / zateplenie budovy (2023 - plánované dokončenie august 2023)
 • Rekonštrukcia chodníka na Hlavnej ulici (oprava chodníka od ulice Športovcov po kaplnku sv. Barbory) (výhľadovo 2023)
 • Rekonštrukcia miestnej komunikácie ulica Športovcov (výhľadovo 2023)

Projekty obce s podporou EÚ

 • Rekonštrukcia budovy ZŠ
 • Zberný dvor obce Košeca
 • Odborné učebne a školská knižnica
 • Kompostéry do domácností
 • Nadstavba budovy MŠ o dve triedy