Presunúť na hlavný obsah
Pondelok, 17. Jún 2024
Požiarna siréna

Požiarna siréna

Podľa ustanovenia § 3a ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov v súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov a v zmysle usmernenia sekcie krízového riadenia MV SR č. p. SKR-9-41/2015, preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v Slovenskej republike (hlasitá skúška o 12.00 h dvojminútovým stálym tónom sirén) vykoná OcÚ podľa harmonogramu hlasitých skúšok.

Nehody, havárie, živelné pohromy alebo iné mimoriadne udalosti si nevyberajú miesto ani čas svojho vzniku a preto nás nesmú zastihnúť nepripravených.

Na tento účel je určená civilná ochrana ako systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Za plnenie úloh civilnej ochrany podľa zákona NR SR číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov zodpovedá vláda, ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, iné ústredné štátne orgány, obvodné úrady, samosprávne kraje, obce, právnické osoby a fyzické osoby. Podľa uvedeného zákona fyzická osoba má právo na včasné varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom, na zabezpečenie prostriedkami individuálnej ochrany, na evakuáciu a ukrytie a na informácie o spôsobe ochrany, na bezprostrednú pomoc pri ohrození života, zdravia a majetku. Fyzické osoby sú povinné zúčastniť sa na plnení úloh civilnej ochrany osobnými úkonmi, ktorými sa rozumie každá fyzická i duševná činnosť, ktorá sa vyžaduje v záujme ochrany života, zdravia a majetku v čase mimoriadnej udalosti. Našou snahou je, aby sa základné informácie o systéme úloh a opatrení civilnej ochrany dostali čo najširšiemu okruhu občanov. Aké mimoriadne udalosti nás môžu postihnúť?

Živelné pohromy

Povodne, záplavy, prietrže mračien a krupobitia, snehové kalamity, rozsiahle námrazy, zosuvy pôdy, zemetrasenia, požiare a víchrice.

Havárie

Výbuchy a požiare, úniky chemických látok, rádioaktívnych látok, ropných produktov a iných nebezpečných látok s následným kontaminovaním územia, ovzdušia, vodných tokov, zdrojov pitnej vody, podzemných vôd a podobne. Poškodenie vedení rozvodných sietí, ich zariadení.

Katastrofy

Veľké letecké, železničné, cestné nehody spojené s požiarmi, prípadne s únikom nebezpečných látok.

Činnosť obyvateľstva po vyhlásení varovných signálov

Ak zaznie siréna – nastáva mimoriadna situácia. Počúvajte signál a zistite pred čím Vás varuje. Platí to pre každého – v práci, v domácnosti, v škole. Deti zostávajú v školách, materských školách, kde bude o nich postarané.

Počúvajte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas a očakávajte doplnkovú slovnú informáciu, ktorá nasleduje bezprostredne po doznení varovného signálu sirén. Dozviete sa informácie o bezprostrednom možnom ohrození. Informujte susedov a starších občanov, prípadne im poskytnite pomoc pri vykonávaní opatrení na ich ochranu. Netelefonujte zbytočne, najmä nevolajte tiesňové volanie. Pripravte a vezmite si so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné veci malých rozmerov, potraviny, vodu, lieky a pod.). Pri úniku nebezpečných látok opúšťajte priestor najkratšou cestou, podľa možností kolmo na smer vetra. Dýchacie cesty si chráňte vreckovkou (uterák, handrička) namočenou vo vode. Pri vykonávaní všetkých činností zachovajte pokoj, rozvahu, nepodliehajte panike a nekonajte chaoticky. Pred odchodom z bytu, domu uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny. Uzamknite byt.

Varovné signály

Predpokladom pre účinné vykonanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác je včasné varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb. Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi.

Varovný signál „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ – dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti. Riadiť sa pokynmi doplnkovej slovnej informácie a v prípade vyhlásenia:
UKRYTIA, vykonať ukrytie: doma, uzavrieť a utesniť okná, dvere, vetracie otvory, vypnúť vetracie zariadenia a klimatizáciu, prečkať v miestnosti, ktorá nemá okná alebo ich má najmenej (chodby, pivnice, práčovne a pod.) pri úniku Amoniaku – NH3 (čpavok) sa ukryte v podzemných prípadne prízemných miestnostiach budov.

EVAKUÁCIE, zabezpečiť: prípravu evakuačnej batožiny, potraviny a zásoby pitnej vody pred možnou kontamináciou uložením do obalov, pred odchodom uzavrieť hlavný prívod plynu, vody, vypnúť prívod elektrickej energie, presvedčte sa či vaši susedia vedia o vzniknutej situácií, dodržiavajte ostatné režimové opatrenia na postihnutom území.

Varovný signál „OHROZENIE VODOU“ – šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.

Riadiť sa pokynmi doplnkovej slovnej informácie, v stanovenom čase určeným smerom opustiť zátopové územie, v prípade bezprostredného ohrozenia okamžite uniknúť na vyvýšené miesto mimo dosahu záplavovej vlny. Varovný signál „KONIEC OHROZENIA“ – dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania.

Návrat k pôvodnému režimu života na postihnutom území podľa pokynov doplnkovej slovnej informácie a ďalších informácií zložiek civilnej ochrany. Varovné signály a signál „KONIEC OHROZENIA“ sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén (spravidla druhý piatok v mesiaci o 12,00 hod.) po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Individuálna ochrana obyvateľstva

Prostriedky individuálnej ochrany sú prostriedky, ktoré slúžia na ochranu dýchacích ciest a očí osôb proti účinkom rádioaktívnych látok, otravných látok a bojových biologických prostriedkov. Prostriedky zahrňujú ochranné masky pre dospelé obyvateľstvo a deti vrátane detských ochranných vakov a ochranné rúška, zdravotnícke prostriedky jednotlivca a osobné diagnostické dozimetre. Prostriedky individuálnej ochrany sa vydávajú bezodplatne všetkým obyvateľom Slovenskej republiky spravidla za vojny a vojnového stavu. Skladujú ich zamestnávatelia, školy, školské zariadenia a pre ostatných obyvateľov v mieste bydliska ich skladujú obce. V prípade neočakávaného ohrozenia je možné použiť improvizované prostriedky ochrany dýchacích ciest a povrchu tela. Sú to bežne dostupné veci ako šatka, uterák, vreckovka, toaletný papier, čiapka, pláštenka, PE fólie a pod., vhodne uspôsobené na ochranu.

Ako použiť ochrannú masku

Ochrannú masku prevezmete od zamestnávateľa, v škole alebo z výdajného strediska (o mieste výdajného strediska sa včas dozviete z oznamu miestneho rozhlasu a z vývesiek). Vykonajte kontrolu neporušiteľnosti, vydezinfikujete vnútorné steny lícnice tampónmi s 0,5 %-ným roztokom ajatínu, liehu alebo vo vlažnej vode so saponátom a následne vytriete do sucha, uvoľnite úplne pásky upínacieho ústrojenstva, naskrutkujete na lícnicu filter s uzatvoreným spodným vdychovacím otvorom, ktorý sa otvára až tesne pred jej nasadením, pripravenú masku vložíte do kapsy.

Kolektívna ochrana obyvateľstva

Evakuáciou

Evakuácia sa rozumie odsun ohrozených osôb z určitého územia a vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území. Evakuácia sa plánuje a zabezpečuje

  • krátkodobo s možným návratom osôb do 72 hodín,
  • dlhodobo s možným návratom osôb po 72 hodinách.

Evakuačná batožina – hmotnosť evakuačnej batožiny nemôže presiahnuť u dospelých osôb 50 kg na jednu osobu, u detí 25 kg na jednu osobu, a mala by obsahovať: osobné doklady, dôležité dokumenty, cennosti, peniaze, osobné lieky a nevyhnutné zdravotnícke potreby, základné potraviny a vodu, čaj na 2 – 3 dni, predmety dennej potreby a osobnej hygieny, prikrývku, spací vak, vreckovú lampu, náhradnú osobnú bielizeň, náhradný odev, obuv, nepremokavý plášť, ďalšie nevyhnutné osobné veci.

Ukrytím

V jednoduchých úkrytoch, ktoré budú budované vo vhodných podzemných alebo nadzemných priestoroch stavieb svojpomocne právnickými a fyzickými osobami po vyhlásení vojny a vojnového stavu. Úkrytová batožina – hmotnosť 10 až 15 kg a mala by obsahovať: osobné doklady, cennosti malých rozmerov a lieky, toaletné potreby, bielizeň, náhradné šaty, vreckovú lampu, prikrývku, základné potraviny a vodu, čaj. Do evakuačnej a úkrytovej batožiny je zakázané brať: zbrane, alkohol, jedlá podliehajúce rýchlemu znehodnoteniu, zapáchajúce a ľahko zápalné látky, cigarety, ponorné variče, objemné predmety, kočíky, periny a pod., domáce zvieratá, psy, mačky a pod.
Kontaktné a informačné miesta Obecný úrad Košeca, Tel.: 042/4468023, 4468183 Mobil: 0918 461 201