Presunúť na hlavný obsah
Utorok, 05. Marec 2024
Základná škola s materskou školou

Základná škola s materskou školou

Základná škola s materskou školou
Školská ulica 243/1
018 64 Košeca

Email školy: zssmskoseca@gmail.com

Web: http://zskoseca.edupage.sk/

Telefón: +421 42 444 12 55

Školská jedáleň: http://zskoseca.edupage.sk/text4/?

Materská škola pôsobí na území obce ako dôležitá súčasť výchovy a vzdelávania. Do právneho subjektu so ZŠ bola zlúčená dňa 1.07.2003. Podieľa sa na kultúrnom a spoločenskom vývoji obce.

Deťom poskytuje všestrannú starostlivosť v tvorivej a príjemnej atmosfére. Materská škola obohacuje výchovu a vzdelávanie o prvky environmentálnej výchovy, zameriavame sa na zachovávanie ľudových zvykov a tradícií v obci, tiež na návyky súvisiace so zdravým životným štýlom. V MŠ je zriadená izba ľudových tradícii. Záujmy a nadanie detí sú podporovane krúžkovou činnosťou v spolupráci so ZUŠ a ZŠ.

Aktuálny stav školy vychádza s cieľov, ktoré sme si vytýčili v minulom roku.

Zámerom MŠ v Košeci je v láskavej atmosfére pokračovať v dosiahnutých výsledkoch. Ďalej ich zdokonaľovať o nové formy a metódy práce. Našim cieľom je rozvinutá detská osobnosť, ovládajúca systém poznávania, konania, spolupatričnosti a uvedomovanie si svojej jedinečnej osobnosti.

Výchovu a vzdelávanie opierame o profesionálne kompetencie pedagogických zamestnancov. Efektívnosť štúdia je dodržaná personálnou stratégiou. Pri určovaní učebných osnov pre deti vychádzame zo získaných kompetencií pedagogických zamestnancov a z potrieb materskej školy.

Viac na http://zskoseca.edupage.sk/text1/?