Presunúť na hlavný obsah
Nedeľa, 26. Máj 2024
Správne poplatky

Správne poplatky

Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí /položka 2b/ 5,- €

Osvedčenie odpisu /fotokópie/ listín, dokladov, za každú aj začatú stranu /položka 2c/

 • v slovenskom jazyku 1,50 €
 • v cudzom jazyku 3,- €

Osvedčenie podpisu na listine alebo jej rovnopise /položka 3/

 • za každý podpis 1,50 €
 • odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu 5,- €
 • apostille 10,- €
 • osvedčenie podpisu na žiadosti o výpis a odpis z registra trestov 1,50 €

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík /položka 16/ 1,50 €

Položka 18

 • Povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrade štátnymi občanmi SR – delegačka 16,50 €
 • Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom štátnymi občanmi SR 16,50 €
 • povolenie uzatvoriť manželstvo mimo určenej doby 16,50 €
 • povolenie uzatvoriť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 66,- €
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štát. Občanom SR a cudzincom alebo cudzincami 33,- €
 • uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 66,- €
 • uzavretie manželstva medzi cudzincami 165,50€
 • uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 199,- €

7/ Položka 19 – Zmena

 • hanlivého alebo neosobného mena a hanlivého priezviska 3,- €
 • priezviska maloletých detí 33,- €
 • mena alebo priezviska v ostatných prípadoch 100,- €

Potvrdenie o pobyte 5,- €

Potvrdenie o tom, že SR nevydáva potvrdenie o právnej spôsobilosti 5,- €

Občiansky sobáš na našom matričnom úrade 5,- €

Stavebné poplatky

 • Žiadosť o SP – RD 50,- €
 • Žiadosť o SP- studňa 30,- €
 • Dodatočné SP3-násobok sadzby!
 • Návrh na vydanie územného rozhodnutia / FO/ 40,- €
 • Návrh na vydanie územného rozhodnutia /PO/ 100,- €
 • Predĺženie právoplatnosti územného rozhodnutia 20,- €
 • Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia 30,- €
 • Zmena stavby pred dokončením 50,- €
 • Žiadosť o kol. rozhodnutie – RD 35,- €
 • Žiadosť o kol. rozhodnutie – studňa 20,- €
 • Predĺženie lehoty výstavby 50,- €
 • Búracie povolenie /FO/ 16,50 €
 • Búracie povolenie /PO/ 200,- €
 • Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav 10,- €
 • Povolenie na zvláštne užívanie MK /rozkopávkové povolenie/ 80,- €
 • Žiadosť o povolenie informačného, reklamného zariadenia do 15m2 60,- €