Presunúť na hlavný obsah
Utorok, 16. Apríl 2024
Úspechy a ocenenia

Úspechy a ocenenia

Posledné roky priniesli do obce rôzne aktivity, úspechy a ocenenia. Zopár z nich v zozname:

 • rekonštrukcia a zariadenie budovy OcÚ Košeca (bezbariérový prístup),
 • sprevádzkovanie obecného vodovodu v dĺžke cca 6 km a skolaudovanie vodojemov nad obcou,
 • uvedenie 12 nájomných bytových jednotiek do užívania,
 • zavedenie separácie odpadu v obci,
 • rekonštrukcia vykurovania v ZŠ Košeca a zmena palivovej základne na biomasu,
 • podpora športu a kultúry v obci /dotácie v rokoch 2009 a 2010 z Úradu vlády SR/,
 • zapojenie mladých a šikovných ľudí do dobrovoľného hasičského zboru v Košeci,
 • spoluzaloženie letnej obecnej jazykovej školy anglický a nemecký jazyk,
 • vybavenie oficiálneho erbu obce, vlajky obce, pečate obce,
 • podiel na príprave a vydaní monografie o obci Košeca,
 • podiel na vytvorení a prevádzkovaní webovej stránky obce www.koseca.sk,
 • získanie dotácie na rekonštrukciu Základnej školy v Košeci,
 • získanie dotácie na zakúpenie traktora, vlečky, štiepkovača, motorovej píly,
 • získanie dotácie na rozvoj športu 2009 a 2010 /celkom za cca 18.000,- EUR/,
 • získanie titulu Zlatý mravec 2009 pre obec v oblasti komunálne odpadové hospodárstvo,
 • získanie ocenení pre obec v oblasti kronikárstva /regionálny i celoslovenské súťaže/,
 • obnovenie činnosti dychovej hudby Košečanka,
 • zrekonštruovanie interiéru zasadačky oproti OcÚ,
 • získanie dotácie na modernizáciu verejného osvetlenia cez Nórsky finančný mechanizmus,
 • získanie dotácie na vybudovanie Zberného dvora obce Košeca,
 • získanie dotácie na mikroprojekt K.O.S.E.C.A. v spolupráci s obcou Štítná nad Vláří /ČR/,
 • získanie dotácie na zakúpenie osobného automobilu pre zlepšenie práce opatrovateľskej služby,
 • realizácia umelého zavlažovania na futbalovom ihrisku,
 • zmena vykurovania v budove šatní športového areálu,
 • modernizácia a rekonštrukcia sociálnych zariadení a spŕch v buodve šatní športového areálu,
 • výstavba kanalizácie a vodovodu v obci v rámci projektu Považskej vodárenskej spoločnosti a.s.,
 • rekonštrukcia komunikácie Železničnej ulice a výstavba nového chodníka,
 • realizácia novej asfaltovej cesty a dažďovej kanalizácie na časti ulice Za parkom v Nozdroviciach,
 • prístavba garáže hasičskej zbrojnice,
 • získanie dotácie na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice,
 • získanie zásahových automobilov TATRA a IVECO + protipovodňového vozíka pre DHZ Košeca,
 • získanie dotácie na výstavbu multifunkčného ihriska 40x20 metrov v areáli ZŠ a jeho realizácia,
 • získanie dotácie na výstavbu detského ihriska v parku a jeho realizácia,
 • získanie dotácie na výstavbu detského ihriska v areáli MŠ a jeho realizácia,
 • získanie dotácie na fitness park v záhrade za obecný úradom a jeho realizácia,
 • získanie ocenenia Úradný čin roka 2019 - Marek Kurinec za zavedenie elektronickej evidencie odpadov,
 • prístavba jedálne v budove MŠ,
 • získanie dotácie na vybavenie odborných učební, školskej knižnice v budove ZŠ,
 • získanie dotácie na prístavbu budovy ZŠ,
 • Víťaz Európskej súťaže inovácií v politike v oblasti odpadového hospodárstva - sekcia digitalizácia,
 • realizácia nových asfaltových povrchov na cestách ulíc Školská a Zliechovská pri parku,
 • rekonštrukcia cestnej komunikácie ulice Pod Hôrkou,
 • nové dopravné značenie v centre obce v okolí parku,
 • výstavba nových chodníkov na ulici Zliechovská a Hlavná,
 • výstavba nového detského ihriska na ulici Bytovky s podporou dotácie z MPSVaR SR,
 • prístavba tried a dielní v budove ZŠ,
 • realizácia nového parkoviska pri MŠ,
 • výstavba amfiteátra v centre obce,
 • revitalizácia areálu bývalej tehelne spočívajúca v sanácii starých nevyužiteľných budov a záchrana tehál pri ich rozobraní pre ďalšie použite v mobiliári obce (autobusové zastávky, amfiteáter a pod.),
 • získanie dotácie na prístavbu budovy MŠ a rozšírenie kapacity škôlky o 48 miest,
 • oprava strechy na budove obecného úradu aj s pomocou dotácie MF SR.