Presunúť na hlavný obsah
Sobota, 23. September 2023
Prehlásenie pobytu v rámci obce

Prehlásenie pobytu v rámci obce

Doklady a osobné údaje

Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na OcÚ zmenu pobytu v rámci obce do 3 dní po ubytovaní.

Potrebné doklady

  • Občiansky preukaz všetkých prihlasovaných osôb
  • Rodné listy detí
  • Doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť (výpis z listu vlastníctva, kolaudačné rozhodnutie)
  • Priniesť vlastnícky list nie starší ako 3 mesiace
  • Písomné potvrdenie majiteľa bytu alebo domu overené na matrike alebo písomný súhlas majiteľa podpísaný na evidencii obyvateľstva
  • U mužov vojenská knižka
  • Podľa potreby doklad o rodnom čísle, rodný alebo sobášny list
  • Tlačivo na prechodný pobyt poskytne pracovníčka evidencie obyvateľstva

Ďalšie informácie

Vybavuje: Katarína Strydom, Kontakt: 042/44 68 023
Doba vybavenia: Na počkanie
Poplatky: Bez poplatku