Presunúť na hlavný obsah
Štvrtok, 28. Október 2021
Verejné obstarávania

Verejné obstarávania

Profil verejného obstarávateľa

  • Verejný obstarávateľ: Obec Košeca
  • Sídlo: Hlavná 36/100, 018 64 Košeca
  • Štatutárny zástupca: Mgr. Radomír Brtáň, starosta obce
  • IČO: 00317390
  • DIČ: 2020610922

Obec Košeca je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2016 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle ustanovení tohto Zákona.

Verejné obstarávanie podľa tohto Zákona sú pravidlá a postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, koncesie na stavebné práce, koncesie na služby a súťaž návrhov.

Obec Košeca má vypracovaný interný predpis - Smernicu o zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami, účelom ktorej je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou.

Výstavba amfiteátra v obci Košeca

(veľkosť 37 KB, formát docx)
(veľkosť 15.63 MB, formát pdf)
(veľkosť 9.51 MB, formát pdf)

Rekonštrukcia časti ciest Školská a Zliechovská v obci Košeca - zrušené

Príprava ŽoNFP a riadenie projektu - Nadstavba MŠ v obci Košeca

Rekonštrukcia časti ciest Školská a Zliechovská v obci Košeca - opakované VO

Výstavba prístupovej komunikácie, parkoviska a chodníka pri MŠ v Košeci

(veľkosť 273 KB, formát pdf)