Presunúť na hlavný obsah
Utorok, 23. Júl 2024
Komisia na ochranu verejného záujmu a prejednávania petícií

Komisia na ochranu verejného záujmu a prejednávania petícií

KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU A PREJEDNÁVANIA PETÍCIÍ

Komisia na ochranu verejného záujmu, pre IX. volebné obdobie (2022-2026), schválená na ustanovujúcom zasadnutí (docx) obecného zastupiteľstva v Košeci 15. 12. 2022  uznesením č. 96/2022 bola uznesením č. 69/2023 z 15. 6. 2023 doplnená o pôsobnosť prešetrovania spísaných petícii.
Vzniknutá Komisia na ochranu verejného záujmu a prejednávania petícii, ktorej existenciu podmieňuje (vyžaduje) Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu (357/2004 Z.z.) pri výkone funkcií verejných funkcionárov, je riadená podľa komisiou prijatého ŠTATÚTU KOMISIE a k  jej prioritným cieľom patrí :

a. Preverovanie a kontrola predloženého oznámenia verejného funkcionára - starostu obce o jeho  majetkových pomeroch.
b.  Preskúmavanie a hodnotenie spísaných petícií adresovaných obecnému zastupiteľstvu tak, ako to ukladá zákona č. 85/1990 Zb. Zákon o petičnom práve.

Zloženie komisie:

Predseda: Bc. Andrej JAKUŠ (SPOLU-občianska demokracia)
Člen: Janka RÝDZA  (Sloboda a solidarita)
Člen: Miloš MUCINA (nezávislý kandidát)

ZÁPISNICE KOMISIE NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU a PREJEDNÁVANIA PETÍCIÍ v prílohách. 


Zdrojové zákony:  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/357/
                              https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/85/