Presunúť na hlavný obsah
Sobota, 23. September 2023
Oznámenie o začatí zisťovacieho konania strategického dokumentu

Oznámenie o začatí zisťovacieho konania strategického dokumentu

Úradné oznamy

V prílohe zverejňujeme Oznámenie o strategickom dokumente, samotný strategický dokument „Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja SPR Dubnicko - Ilavsko pre roky 2023 – 2030, ako aj Oznámenie Okresného úradu Trenčín o začatí zisťovacieho konania.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené na adresu:

Okresný úrad Trenčín

odbor starostlivosti o životné prostredie

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na základe vopred dohodnutého termínu. Miesto konania konzultácie: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

Oznámenie o strategickom dokumente spolu s dokumentom sú zverejnené aj na stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/spolocny-program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-spr-dubnicko