Presunúť na hlavný obsah
Utorok, 09. August 2022
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. OVS 1/2022 na odpredaj pozemku KNC 274/25 v bývalom priemyselnom objekte tehelne

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. OVS 1/2022 na odpredaj pozemku KNC 274/25 v bývalom priemyselnom objekte tehelne

Úradné oznamy

Obec  Košeca vypisuje podľa ust. § 281 až  § 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na odkúpenie pozemku parc. č. KNC 274/25 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 600 m2, nachádzajúci sa v bývalom priemyselnom objekte tehelne.

Znenie súťažných podmienok, kontakty k získaniu informácií a vzoru súťažného návrhu zmluvy o predmete prevodu sú k dispozícii v prílohe a sú vyvesené na úradnej tabuli obce. 

Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa 20.07.2022 o 13:00 hod.