Presunúť na hlavný obsah
Utorok, 30. November 2021
Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Košeca z dôvodu hodného osobitného zreteľa - p. Jakušová

Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Košeca z dôvodu hodného osobitného zreteľa - p. Jakušová

Úradné oznamy

Zverejňujeme zámer odpredaja nehnuteľného majetku obce Košeca z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to kupujúcemu p. Jozefína Jakušová, Košeca. Ide o nasledujúce nehnuteľnosti: 

- pozemok parc. č. KNC 343/1 záhrada o výmere 436 m2

- pozemok parc. č. KNC 98/19 ostatná plocha o výmere 126 m2

nachádzajúce sa v k.ú.Košeca. Kúpna cena je stanovená vo výške: 

-4,60 eur/m2 za pozemok KNC 343/1

- 2,00 eur/m2 za pozemok KNC 98/19