Presunúť na hlavný obsah
Streda, 24. Júl 2024
Skúška sirén dňa 14.6.2024

Skúška sirén dňa 14.6.2024

Úradné oznamy

V piatok 14. júna 2024 o 12:00 h sa zrealizuje akustické preskúšanie sirén varovnej siete hlasitou skúškou na území Slovenskej republiky .

Hlasitú skúšku sirén je potrebné vykonať z dôvodu, že v súčasnosti sa uskutočňuje intenzívna výstavba nových sirén v rámci projektu Ministerstva vnútra SR pod názvom Budovanie systému včasného varovania, ktorý podporila Európska únia cez operačný program Kvalita životného prostredia. Sirény odovzdané do užívania je nutné odskúšať aj cez hlasitú skúšku. Realizáciou hlasitej skúšky na všetkých sirénach sa zároveň zabezpečí komplexné preskúšanie varovného systému.

Zámerom MV SR v súčasnosti je, aby sa obnovil stav z minulosti, keď ľudia vďaka skúškam poznali varovné signály, zvuk sirén, ktoré si v súčasnosti často mýlia s poplašnými systémami, a boli takto ostražití. Pravidelné preskúšavanie prevádzkyschopnosti systémov varovania a vyrozumenia tzv.  skúšky sirén ako ich poznáme dnes, boli zavedené vyhláškou MV SR 86/1996 Z. z. z 18. marca 1996. Dnes podľa platnej vyhlášky MV SR 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany

 

 Typy varovných signálov sirén

 Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi:

VŠEOBECNÉ OHROZENIE – ide o dvojminútový kolísavý tón sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti, následne sa dopĺňa hovorenou informáciou.

OHROZENIE VODOU – šesťminútový stály tón sirén pri ohrození ničivými účinkami vody, následne sa dopĺňa hovorenou informáciou.

KONIEC OHROZENIA - dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania, ktoré sa následne dopĺňa hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

POZOR - SKÚŠKA SIRÉN – dvojminútový stály tón sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Medzi signály VŠEOBECNÉ OHROZENIE patrí aj varovanie pred vzdušným poplachom/radiačným ohrozením, je to dvojminútový kolísavý tón sirén doplnený 3x o informáciu POZOR, VZDUŠNÝ POPLACH alebo POZOR, RADIAČNÉ OHROZENIE.