Presunúť na hlavný obsah
Nedeľa, 04. Jún 2023
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. OVS 2/2023 - predaj pozemku parc. č. KNC 410/15 ostatná plocha o výmere 859 m2

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. OVS 2/2023 - predaj pozemku parc. č. KNC 410/15 ostatná plocha o výmere 859 m2

Úradné oznamy

Obec  Košeca vypisuje podľa ust. § 281 až  § 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na odkúpenie pozemku parc. č. KNC 410/15 ostatná plocha o výmere 859 m2, ktorý vznikol oddelením z pozemku parc. č. KNE 343 ostatná plocha  o výmere 21 138 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, zapísaný na LV č. 3447. 

Znenie súťažných podmienok, kontakty k získaniu informácií a vzoru súťažného návrhu zmluvy o predmete prevodu sú k dispozícii v prílohe a sú vyvesené na úradnej tabuli obce. 

Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa 04.04.2023 o 13:00 hod.