Presunúť na hlavný obsah
Štvrtok, 13. Jún 2024
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky na pomoc občanovi

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky na pomoc občanovi

Úradné oznamy

Dňa 31.05.2023  bol na úradnú tabulu obce a na stránke obce www.koseca.sk vyvesený návrh nariadenia:

  • VZN č. 1/2023 o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky na pomoc občanovi

Návrh nariadenia je možné pripomienkovať  v lehote do 12.06.2023 a to v písomnej forme na adresu obecného úradu, elektronicky na e-mail prednosta@koseca.sk alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie  pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.