Presunúť na hlavný obsah
Sobota, 23. September 2023
Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie - rozšírenie NNK

Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie - rozšírenie NNK

Úradné oznamy

V prílohe zverejňujeme Kolaudačné rozhodnutie stavebníka Stredoslovenská Distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina (V zastúpení ) Ing. Peter Janáček – ELEKTRO, Rozkvet 2050/100, 017 01 Považská Bystrica (ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto preskúmania podľa § 82 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona p o v o ľ u j e u ž í v a n i e stavby : "14632-Košeca-Rudé-Rozšírenie NNK " (ďalej len "stavba") na pozemku, parc. č. KN 458/1, 1833/147, 1833/133, 1833/197, 1833/381, 1833/549, 1833/199, 1833/548, 1833/547, 1833/546, 1833/141, 1833/379, 1833/380 registra "C" v katastrálnom území Košeca ako líniová stavba.