Presunúť na hlavný obsah
Pondelok, 11. December 2023
Informácia o začatí správneho konania - výrub 1 ks drevín

Informácia o začatí správneho konania - výrub 1 ks drevín

Úradné oznamy

I N F O R M Á C I A o začatí správneho konania vo veci vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Žiadosťou doručenou dňa 03.11.2023, požiadala p. Irena Kantoríková, trvalým pobytom: Úzka ulica 645/19, 018 64 Košeca, tunajší úrad o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrub 1 ks drevín.