Presunúť na hlavný obsah
Utorok, 04. Október 2022
Záverečný účet obce Košeca za rok 2021 a Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu k 31.12.2021

Záverečný účet obce Košeca za rok 2021 a Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu k 31.12.2021

Úradné oznamy

Predkladáme Vám návrh Záverečného účtu obce Košeca za rok 2021 a Hodnotiacu správu k programovému rozpočtu k 31.12.2021.

Návrh Záverečného účtu obce Košeca za rok 2021 je možné pripomienkovať  v lehote do 16.05.2022 a to v písomnej forme na adresu obecného úradu, elektronicky na e-mail prednosta@koseca.sk alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie  pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.