Presunúť na hlavný obsah
Sobota, 23. September 2023
Profi-network, s.r.o.- oznámenie o ÚK

Profi-network, s.r.o.- oznámenie o ÚK

Úradné oznamy

OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, ktorý splnomocnil spoločnosť :

Profi-NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín, ktorá splnomocnila na zastupovanie:

Ing. Martina Štiffela, Kollárová 1305/17, 018 41 Dubnica nad Váhom (ďalej len "stavebník")

dňa 13.05.2022 podal návrh na vydania územného rozhodnutia o umiestnení na stavbu:

“FTTH_IBV_IL_Košeca_Rúdé IV_46RD“

Líniová telekomunikačná stavba na pozemkoch parc. č. KN 1833/133, 1833/197, 1833/381, 1833/549, 1833/199, 1833/548, 1833/547, 1833/546, 1833/141, 1833/379 a 1833/380 registra "C" v katastrálnom území Košeca.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.