Presunúť na hlavný obsah
Nedeľa, 05. Február 2023
Návrh rozpočtu obce Košeca na rok 2023 a výhľadové roky 2024, 2025 a návrhy VZN

Návrh rozpočtu obce Košeca na rok 2023 a výhľadové roky 2024, 2025 a návrhy VZN

Úradné oznamy

Dňa 29.11.2022 boli na úradnú tabulu obce a na stránke obce www.koseca.sk vyvesené návrhy nasledujúcich nariadení a návrh rozpočtu na r. 2023 a výhľadové roky 2024-2025:

  •  Návrh VZN č. 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Košeca
  • Návrh VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košeca
  • Návrh VZN č. 3/2022 o komunálnych odpadoch
  • Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku v základnej umeleckej škole a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach  
  • Návrh rozpočtu obce na rok 2023 a výhľadové roky 2024 a 2025 vrátane programového rozpočtu obce

Návrhy nariadení a rozpočtu je možné pripomienkovať v lehote do 11.12.2022 a to v písomnej forme na adresu obecného úradu, elektronicky na e-mail prednosta@koseca.sk alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.