Presunúť na hlavný obsah
Streda, 26. Január 2022
Návrhy nariadení k VZN a návrh rozpočtu obce Košeca na rok 2022 a výhľadové roky 2023 a 2024 vrátane programového rozpočtu

Návrhy nariadení k VZN a návrh rozpočtu obce Košeca na rok 2022 a výhľadové roky 2023 a 2024 vrátane programového rozpočtu

Úradné oznamy

Dňa 26.11.2021 boli na úradnú tabulu obce a na stránke obce www.koseca.sk vyvesené návrhy nasledujúcich nariadení a návrh rozpočtu na r. 2022 :

  • Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Košeca
  • Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
  • Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2019 o určení miestneho poplatku za rozvoj
  • Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a výhľadové roky 2023 a 2024 vrátane programového rozpočtu obce

 

Návrhy nariadení a rozpočtu je možné pripomienkovať v lehote do 07.12.2021 a to v písomnej forme na adresu obecného úradu, alebo elektronicky na e-mail prednosta@koseca.sk. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.