Presunúť na hlavný obsah
Streda, 24. Júl 2024
Stavebný úrad

Stavebný úrad

Stavebným úradom je obec Košeca. Pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy. Obec Košeca vykonáva služby stavebného úradu priamo na Obecnom úrade v Košeci. Všetky písomnosti (žiadosti, oznámenia,...) je potrebné doručovať priamo obci Košeca.

Zamestnanec obce, ktorý zabezpečuje činnosť stavebného úradu, musí spĺňať osobitný kvalifikačný predpoklad. Získanie osobitného kvalifikačného predpokladu sa overuje skúškou. Obsah a rozsah odbornej prípravy a postup pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.